جستجو کردن

مجوزهای اقامت مهاجرت

مجوزهای اقامت آماده: این شماره پروندهها پناهندگی ذینفعان است (29/04/2021)

امروز دفتر خدمات پناهندگی یونان اعلام کرد که مجوزهای اقامت موارد پناهندگی زیر آماده است تا توسط دفاتر پناهندگی منطقه ای به ذینفعان تحویل شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *