جستجو کردن

مهاجرت

بالن ها ورود مهاجران غیر قانونی را در مرز کنترل می کنند

یک سیستم آزمایشی نظارت بر مرز با بالون توسط Frontex و گارد ساحلی یونان آزمایش می شود.

بالون ها در ارتفاعات مختلف پرواز خواهند کرد تا اثربخشی خود را در شناسایی گذرگاه های غیرقانونی مرزی و همچنین توانایی پشتیبانی عملیات نجات در دریا و مبارزه با جرایم مرزی را آزمایش کنند.

دوره آزمایشی چهار ماهه در الکساندروپولیس و لیمنوس برگزار می شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *