جستجو کردن

اخبار ورزشی

بازی های المپیک ممکن است لغو شود – موارد شیوع ورزشکاران در حال افزایش است

سه روز قبل از آغاز رسمی بازی های المپیک توکیو ، رئیس اجرایی کمیته برگزاری گفت که به دلیل مثبت شدن هرچه بیشتر ورزشکاران به ویروس کرونا ،امکان دارد این بازی ها لغو شوند.

مدیر اجرایی کمیته برگزاری گفت که کمیسیون به نظارت بر شماره موارد ادامه خواهد داد.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *