جستجو کردن

جهان

ثروتمندترین مرد جهان به فضا رفت و آمد و در عرض 10 دقیقه به زمین بازگشت

مأموریت تبلیغ شده جف بزوس ثروتمندترین مرد جهان با موفقیت کامل همراه بود. موشک حامل ثروتمندترین انسان روی زمین ، جف بزوس ، برادرش و دو نفر دیگر ، با موفقیت پرتاب شد ، به حد فضا رسید و پس از 10 دقیقه به زمین بازگشت و با موفقیت کامل فرود آمد.

میلیاردر آمریکایی جف بزوس در کنار پیرترین و جوانترین افرادی که تاکنون در فضا سفر کرده اند ، به فضا رفت.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *