جستجو کردن

COVID19 یونان

نمایش گواهی واکسیناسیون برای کلیه کارمندان برای کارفرمایان اجباری است

طبق اصلاحیه ارائه شده برای واکسیناسیون اجباری به مجلس ، کارمندان بخش خصوصی و دولتی موظفند گواهی واکسیناسیون دیجیتال را به رئیس یا کارفرمای خود ارائه دهند.

گواهی توسط کارفرما از طریق برنامه الکترونیکی ویژه بررسی می شود ، در حالی که تعهد نمایش تا 31.12.2021 معتبر است.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *