جستجو کردن

مهاجرت

مرگ کودک پناهنده یک ساله در کارا تپه

یک کودک پناهنده یک ساله ، از کمپ در کارا تپه به بیمارستان میتیلینی منتقل شد.

براساس اطلاعات نیوز لسوس ، کودک استفراغ و تب شدیدی داشته است. طبق همان اطلاعات ، کودک به موقع به بیمارستان میتیلینی منتقل نشده است ، مگر اینکه او قبلاً درگذشته باشد. انتظار می رود کالبد شکافی در این مورد روشن شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *