جستجو کردن

اقتصاد

IKEA: فروشگاه کوچک جدید در آتن

انتظار می رود که فروشگاه دوم “مینی” IKEA تا پایان سال در مرکز آتن فعالیت کند.

اینها فروشگاه های کوچکتری در سطح شهر هستند که به مردم خدمات خواهند داد.

بنابراین ، پس از اولین مینی IKEA ، 2،000 متر مربع که درهای آغازین خود را در پیراس باز کرد ، یکی دیگر از آنها در آتن افتتاح می شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *