جستجو کردن

مهاجرت

هزاران مهاجر فاقد مدرک در یونان به واکسیناسیون دسترسی ندارند

میلیون ها مهاجر فاقد سند در اروپا در بسیاری از کشورها به واکسیناسیون دسترسی ندارند. بیش از 4.8 میلیون نفر بدون مدرک توسط مرکز تحقیقات Pew تخمین زده شده اند که در اروپا باشند. در یونان ، تعداد دقیق کسانی که مدرک ندارند مشخص نیست ، اما چندین هزار نفر وجود دارد که یا درخواست پناهندگی آنها تأیید نشده است اما در یونان باقی مانده اند ، یا حتی مهاجران قدیمی که به دلیل بحران همه گیری قادر به یافتن کار نیستند و بنابراین به سیستم پزشکی دسترسی دارند.

منابعی از وزارت مهاجرت اظهار داشتند که آنها به آن دسته از مهاجرانی که در خارج از این سازه ها هستند اطلاع داده اند که یک PAAPA موقت (شماره بیمه موقت و مراقبت های بهداشتی برای خارجی ها) صادر کنند و بدون بازداشت و بدون آزار و اذیت واکسینه شوند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *