جستجو کردن

یونان

مدارس در آغاز سال تحصیلی به طور معمول کار خواهند کرد

معاون وزیر آموزش و پرورش اطمینان داد كه مدارس در ماه سپتامبر بدون تدابیر اضطراری بازگشایی می شوند ، معلمان و دانش آموزان پشت میز درس هستند.

معاون وزیر در جلسه عمومی پارلمان تخمین زد که از ماه سپتامبر مدارس بازگشایی می شوند و با معلمان و دانش آموزان روی میز تحریر سال تحصیلی را آغاز می کنند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *