جستجو کردن

یونان

از بین بردن مارپیچی که مهاجران را به جزیره کو قاچاق می کردند

مقامات یونانی اقدام به دستگیری حلقه ای کردند که مهاجران را از ترکیه به یونان قاچاق می کرند.

به طور دقیق تر ، یک زن و چهار مرد با تابعیت یونانی دستگیر شدند ، که مراوده  به انتقال غیرقانونی مهاجران از ترکیه به جزیره کو  و حتی اطمینان از اسکان آنها در هتل های متعلق به آنها داشتند.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *