جستجو کردن

اقامت مجوزهای اقامت

اسناد سفر آماده: این شماره پروندههای پناهندگی ذینفعان است (08/12/2020)

امروز دفتر خدمات پناهندگی یونان اعلام کرد که اسناد سفر موارد پناهندگی زیر آماده است تا توسط دفاتر پناهندگی منطقه ای به ذینفعان تحویل شود.

از ذینفعان تقاضا می شود برای خدمات بهتر خود و جلوگیری از ازدحام بیش از حد ، روز و ساعت ورود را کاملاً رعایت کنند. استفاده از ماسک صورت اجباری است. کسانی که در تاریخ تعیین شده حاضر نشوند ، هر جمعه از آنها پذیرایی می شود.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *